Kuidun ja rakennekalkin vesiensuojeluvaikutukset (RAKENNE-KUITU)

Vesiensuojelun tehostamisohjelman kuluessa vuosina 2019-2021 on rakennekalkittu ja kuitukäsitelty peltoa, jotta voidaan selvittää näiden toimenpiteiden vesiensuojelu- ja satovaikutuksia. Rakennekalkitut pellot sijaitsevat Eurajoella, Turussa ja Paimiossa. Kuitukäsitellyt pellot ovat Tuusulanjärven valuma-alueella. Vuonna 2022 jatketaan kyseisten kohteiden seurantaa, jotta maanparannusaineiden monivuotisista vaikutuksista saadaan lisää tietoa.

Hankkeen tavoite on seurata ja arvioida peltojen rakennekalkituksen ja kuitukäsittelyn vesistövaikutuksia ja vaikutusta satoon. Hankkeessa kerätään pelto-ojista ja salaojavalunnasta vesinäytteitä, joista analysoidaan laboratoriossa mm. kiintoaine- ja ravinnepitoisuudet. Vedenlaatua seurataan myös jatkuvatoimisilla vedenlaatumittareilla. Mittausten perusteella arvioidaan rakennekalkituksen ja kuitukäsittelyn vaikutusta kiintoaineen, ravinteiden ja orgaanisen hiilen huuhtoumiin pellolta vesistöihin. Hankkeessa tuotetaan ympäristöministeriön tilauksesta tietoa kuidun ja rakennekalkin vesiensuojeluvaikutuksesta, jotta löydettäisiin toimivia keinoja hajakuormituksen hillitsemiseksi.

Yhteistyöhanketta vetää Suomen ympäristökeskus ja toteuttajina siinä ovat mukana Pyhäjärvi-instituutti, Turun ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus, Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, ProAgria sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskus.

Lue lisää hankkeen omilta sivuilta.