Ohjelmatyö

Ohjelmatyön kautta varmistetaan uusimman, tutkimukseen pohjautuvan, tiedon tuominen alueen toimijoiden käyttöön.

Ohjelmat

Ohjelmatyön kautta varmistetaan uusimman, tutkimukseen pohjautuvan, tiedon tuominen alueen toimijoiden käyttöön.

Ohjelmatyöllä jatkuvuutta toiminnalle

Alkutuotannon kasvu- ja vastuullisuusohjelma käynnistää vahvan alueellisen yhteistyön elintarvikeketjussa

Lounais-Suomi on merkittävä ruoantuotantoalue. Pyhäjärvi-instituuttisäätiö, useat satakuntalaiset elintarvikealan yritykset ja kunnat ovat tehneet sopimuksen alkutuotannon kasvu- ja vastuullisuusohjelman käynnistämisestä. Tavoitteena on lisätä syvyyttä ja vaikuttavuutta alkutuotannon ja koko elintarvikeketjun tutkimukseen ja kehittämiseen. Toiminnassa keskitytään mm. hiilineutraaliin tuotantoon, tuotannon sivuvirtojen hyödyntämiseen, peltojen kasvukuntoon, bioturvaan, keinoälyyn maatilojen toiminnassa ja eläinten hyvinvoinnissa sekä kalatalouteen. Lisäksi panostetaan elintarviketeollisuuden ja uusien liiketoimintojen kehittämiseen. Kotimainen ruokaturva, huoltovarmuus ja viestintä ovat myös toiminnan keskiössä.

Uuden ohjelman keskeiset pääteemat ovat: Vastuullisen ja kestävän alkutuotannon edelläkävijyys, uusien tutkimustietoon pohjautuvien ratkaisujen käyttöönoton edistäminen, alkutuotannossa kerättävien viljelytietojen tietoturva ja hyödyntäminen koko ruokaketjussa, kuluttajalähtöinen TKI-yhteistyö vähittäiskaupan ja HoReCa-sektorin kanssa ja uusien yhteistyömallien rakentaminen tukemaan vientipotentiaalien hyödyntämistä.
 
Satakunta, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa ja Häme, eli koko läntinen Suomi, on Suomen ruoka-aitta monipuolisuudessaan. Alueella on runsaasti maatiloja ja elintarvikeyrityksiä, joiden kehittäminen on koko Suomen ruokaturvan ja huoltovarmuuden näkökulmasta merkittävä asia. Alueelle on ominaista vahva elintarviketeollisuus, joka on jo vuosikymmeniä kehittänyt sopimustuotantoketjujaan yhdessä alkutuottajien kanssa. Kasvu- ja vastuullisuusohjelman avulla voidaan uusimpia, tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvia innovaatioita, tuotantomenetelmiä ja teknologioita tuoda erittäin nopeasti ja laajasti alueen toimijoiden käyttöön. Hyvänä esimerkkinä uudenlaisesta yhteistyöstä on Pyhäjärvi-instituutissa käynnissä oleva Green Future of Satakunta -hanke, jossa mukana on neljä eri tuotantosuuntaa edustavaa yritystä ja kehittämispanoksia voidaan hyödyntää tehokkaammin kuin neljässä erillisessä hankkeessa (lisätietoja: https://pyhajarvi-instituutti.fi/hanke/gfuture/).
 
Kaikki ohjelmaan liittyvät osanottajat osallistuvat toiminnan käynnistämiseen erisuuruisin rahallisin panostuksin. Aloitusvaiheessa mukana olevia kuntia ovat Eura, Säkylä, Rauma, Eurajoki ja Pori sekä yrityksistä HKScan Oyj, Apetit Oyj, Länsi-Kalkkuna Oy, Kivikylän Kotipalvaamo Oy, Biolan Oy, Mäkitalon Maistuvat Oy, Satakunnan Osuuskauppa ja näiden yritysten alkutuotantoketjut.
 

Koko vesistöalue vapaaehtoisen suojelun piirissä

Pyhäjärvi-instituutti koordinoi kahta erillistä suojeluohjelmaa, jotka yhdessä varmistavat koko Eurajoen vesistöalueen suojelutyön rahoituksen. Molempien ohjelmien tavoitteena on mm. turvata veden laatua ja virkistyskäyttömahdollisuuksia, vähentää vesistöön kohdistuvaa ulkoista kuormitusta, lisätä ympäristötietoisuutta ja edistää kalataloutta.

Pyhäjärven suojeluohjelma on tehnyt suojelutyötä jo vuodesta 1995, kun teollisuuden, kuntien ja järjestöjen muodostama Pyhäjärven suojelurahasto perustettiin. Suojeluohjelman toiminta-alueena on Säkylän Pyhäjärvi ja sen valuma-alue. Suojeluohjelma kokoaa eri toimijoiden osaamisen valuma-alue-, kalastus-, asukas- ja tutkimustyöryhmiin. Lue lisää Pyhäjärven suojeluohjelman toiminnasta: www.pyhajarvensuojelu.net

JOKIohjelman ovat perustaneet alueen kunnat ja yritykset vuonna 2017. Sen toimialueena on Säkylän Pyhäjärven alapuolinen Eurajoen vesistöalue mukaan lukien Eurajokeen laskevat uomat ja järvet. Lue lisää JOKIohjelman toiminnasta: www.jokiohjelma.fi