Kiertotalous

Kiertotalous on keskeinen ratkaisu maailman ilmasto-ongelmaan ja luonnonvarojen niukkuuteen. Se voi olla myös maailmanluokan bisnesmahdollisuus yrityksille. Pyhäjärvi-instituutin toimintaa ohjaa pyrkimys ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen.

Kiertotalous

Pyhäjärvi-instituutin toimintaa ohjaa pyrkimys ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen kestävyyteen.

Toimintamme keskiössä ovat ruoantuotannon raaka-aineet ja niiden lähteet, sivuvirtojen monipuolinen ja kiertotalouden periaatteita tukeva hyödyntäminen, puhtaaseen veteen liittyvät kysymykset, veden antimet sekä näihin liittyvä taloudellisesti kannattava elinkeinotoiminta. Näitä teemoja yhdistävät koulutus, yrittäjyyden edistäminen, tutkimus, kansainvälinen ja innovatiivinen toimintaympäristö sekä ilmastonmuutokseen varautuminen.

Kiertotalouden visiossa emme synnytä jätettä, kun ylijäämämateriaalit ovat raaka-ainetta muille ja tuotteet suunnitellaan käytettäviksi yhä uudelleen. Biopohjaisten materiaalien ekosysteemeissä teollisuuden, kaupan ja maatalouden jätevirrat ohjautuvat esimerkiksi biokaasun tuotantoon. Samalla ympäristön ravinnekuormitusta vähennetään ja ravinteita saadaan ohjattua paikkoihin, joissa niistä on pulaa, ja pois sieltä, missä ravinteita on liikaa. Pyhäjärvi-instituutti toimii aktiviisesti etenkin ravinnekiertotalouden edistämisessä.

Kiertotaloudessa pyritään usein rohkeaan yhteistyöhön yli perinteisten toimialarajojen. Yhteistyöstä ja kumppanuuksien kehittämisestä on tullut elintärkeitä uudenlaisten toimintatapojen ja bisnesmallien omaksumiseen. Instituutti on ollut mukana rakentamassa Satakunnan biokiertotalouden kasvuohjelmaa , jonka sisälle on koottu resurssiviisaista biomateriaaleista ja sivutuotevirroista tehty yhteenveto. Erityisesti elintarvikealan toimijoiden yhteistyön kehittäminen on edelleen instituutin keskeistä toimialaa useassa hankkeessa.

Materiaalitehokkuuden parantaminen koituu sekä ympäristön että tavaroita kestävästi kuluttavien ihmisten eduksi. Tuotteiden käyttöarvo kasvaa, kun elinkaariajattelu otetaan käyttöön jo niiden suunnittelussa. Näin pidennetään esimerkiksi tuotteiden käyttöikää ja parannetaan niiden energia- ja materiaalitehokkuutta. Julkisilla hankinnoilla on mahdollisuus tukea vähähiilisiä ja kiertotalouden mukaisia ratkaisuja. Esimerkiksi kunnissa kestävyystavoitteiden saavuttamista voidaan edistää merkittävästi hankkimalla tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita, joiden ympäristövaikutukset ovat muita pienemmät. Julkisen sektorin elinkaariajattelua, resurssiviisautta ja hankintojen kestävyyttä kehitetään esimerkiksi Satakunnan ensimmäisessä Interreg Europe-rahoitteisessa hankkeessa ”LCA4Regions”. Julkinen sektori voi luoda myös uusia markkinoita energia- ja resurssitehokkaiden ratkaisujen hankkijana.