Puhdas vesi, paremmat eväät.

Pyhäjärvi-instituutti työskentelee kestävän ja vastuullisen ruoantuotannon ja vesienhoidon
hyväksi yli 30 vuoden kokemuksella.

Ajankohtaista

Tulevat tapahtumat

8.12.2021

Pyhäjärvi-instituutti ... Lue lisää...
Avaa Facebookissa
Luukusta 8 aukeaa Eurajoella sijaitseva rakennekalkituksen pilottikohde. Vähäjoen valuma-alueella rakennekalkittiin vuosi sitten lähes 200 ha savipeltoa. Valumavesien laatua on seurattu alueen valtaojista vesinäyttein ja jatkuvatoimisin mittarein tiiviisti ennen kalkitusta ja sen jälkeen. Maanparannusaineet ovat yksi työkalu, jolla viljelijä voi pitää huolta maan kasvukunnosta ja vähentää vesistökuormitusta. Uusin tieto maanparannusaineiden käytön hyödyistä viljelijälle ja ympäristölle on nyt koottu yksiin kansiin oppaaksi ja videosarjaksi, jotka ovat syntyneet KIPSI-, KUITU- ja Rakennekalkki-hankkeiden yhteistyönä. Opas ja videot julkaistiin tänään hankkeiden yhteisessä loppuwebinaarissa ja ovat saatavilla täällä: proagria.fi/kipsikuiturakennekalkki. Kokonaisuus on osa ympäristöministeriön käynnistämää vesiensuojelun tehostamisohjelmaa. ... Lue lisää...
Avaa Facebookissa

Vastuullista ruokaketjua rakentaen

Pyhäjärvi-instituutti työskentelee kestävän ja vastuullisen ruoantuotannon ja vesienhoidon hyväksi yli 30 vuoden kokemuksella. Kokonaisvaltainen biotalousajattelu kokoaakin Pyhäjärvi-instituutin toiminnan ydinsanomaan Puhdas vesi – paremmat eväät. 

Vuonna 2021 perustetun Alkutuotannon kasvu- ja vastuullisuusohjelman myötä tuodaan syvyttä ja vaikuttavuutta alueen alkutuotannon ja koko elintarvikeketjun tutkimukseen ja kehittämiseen. Alueella on runsaasti maatiloja ja elintarvikeyrityksiä, joiden kehittäminen on koko Suomen ruokaturvan ja huoltovarmuuden näkökulmasta merkittävä asia. Kasvu- ja vastuullisuusohjelman avulla voidaan uusimpia, tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvia innovaatioita, tuotantomenetelmiä ja teknologioita tuoda erittäin nopeasti ja laajasti alueen toimijoiden käyttöön. 

Puhtaiden vesien puolesta

Vesienhoidossa painopisteinä ovat asukaslähtöinen vesiensuojelutyö, kuormituksen vähentämismenetelmien kehittäminen sekä vesiensuojelutiedon levittäminen. Py­hä­jär­ven suojeluohjelma on teh­nyt 1990-lu­vun puo­li­vä­lis­tä as­ti merkittävää työtä jär­ven ti­lan pa­ran­ta­mi­sek­si. Vuonna 2017 perustettu JOKI­oh­jel­ma puolestaan pyrkii parantamaan yli­kuor­mit­tu­nei­den Eurajoen ja Köyliönjoen ti­laa. JOKIohjelman ja Pyhäjärven suojeluohjelman toiminta-alueet käsittävät yhdessä koko Eurajoen vesistöalueen Yläneenjoen latvoilta Pyhäjärven kautta aina Eurajoensalmeen Itämerellä.