Älykäs, kannattava ja vastuullinen sian arvoketju

Älykäs, kannattava ja vastuullinen sian arvoketju -hanke nostaa sian tuotantoketjun – erityisesti alkutuotannon – kilpailukykyä ja kannattavuutta kehittämällä koko sianlihan tuotantoketjun laatua vastuullisilla, ekologisilla ja tehokkailla sekä nopeasti käyttöönotettavilla uusilla menetelmillä ja toimintatavoilla. Hankkeen toimenpiteiden ja hankkeessa toteutettavien pilottien tavoitteena on löytää keinoja, joilla parannetaan sianlihan tuotannon raaka-aineen (hyvinvoivien sikojen, ruhon ja lihan) laatua ja vähennetään hävikkiä arvoketjun eri vaiheissa. Näin edistetään myös sikatilojen kannattavuutta.

Sianlihan tuotannon kannattavuus on 2020-luvulla kärsinyt useista eri haasteista. Sianlihan kulutus on vakiintunut noin 28 kg/henkilö/vuosi. Vuoden 2022 kustannuskriisin seurauksena tuotanto on vähenemässä arviolta 5–7%:a 2023 loppuun mennessä. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että sianlihan tuotannon omavaraisuus on painumassa alle 100% heikentäen myös Suomen huoltovarmuutta. Kustannusten nousu, kannattavuuden väheneminen ja korkeat korot yhdessä ovat vähentäneet sikatilojen mahdollisuuksia korjausinvestointeihin tai investoimaan kokonaan uusiin rakennuksiin.Hankkeen tavoitteena on lisätä kehittämistoimin sikojen hyvinvointia kasvun eri vaiheissa niin, että tilat saavat tuotannostaan enemmän tuloja.

Hankkeen toimenpiteet ovat seuraavat:
1) Peltokasvituotannon optimointi sikojen ruokinnan näkökulmasta
2) Laatuhaasteiden tunnistamisella ja ratkaisemisella edistetään hyvinvointia
3) Arvoketjun taloudellisen kannattavuuden mallinnus ja lisääminen
4) Viestintä ja tulosten levittäminen

Kehittämistyö jatkuu hankkeen jälkeen, jolloin hankkeessa tehtyjen toimien vaikuttavuus tulee edelleen lisääntymään.

Hankkeen päätoteuttaja on Pyhäjärvi-instituutti ja yhteistyötahona on HKScan Oy. Hankkeen toiminta-alue on Varsinais-Suomen, Satakunnan, Hämeen (Kanta- ja Päijät-Häme), Pirkanmaan ja Uudenmaan ELY-keskusten alue ja niiden alueella sijaitsevat noin 419 sikatilaa.