BIOVAHVA – Satakunnan biotalouden vahvistaminen ja varmistaminen

Hankkeen tavoitteena on korvata turvetuotannon vähentymisestä aiheutuvia tulonmenetyksiä paikallistaloudessa kehittämällä Satakunnan biotalouden ja ruokaketjun TKI-toimintaa. Näin saadaan luotua uusia innovatiivisia liiketoiminta- ja työmahdollisuuksia Satakuntaan. Hankkeen koordinoija on Satakunnan ammattikorkeakoulu ja muut toteuttajaorganisaatiot Pyhäjärvi-instituutti, Prizztech ja Satafood.

BIOVAHVA-hankkeessa keskitytään biotalouden tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton tehostamiseen. Tavoitteena on pilotoida ja ottaa käyttöön uusia teknologioita, innovaatioita ja tuotantomuotoja. Hankkeen tavoitteet ovat energiahävikin pienentäminen, uusiutuvan energian käytön lisääminen, biotalouden energiakustannusten alentaminen, biohiilen käytön tehostaminen, tehokkaampien biohiiliratkaisujen käytön lisääminen, kasvihuoneiden tuotannon lisääminen, lannoitteiden käytön tehostaminen sekä kiertotalousratkaisujen käytön lisääminen. Lisäksi hankkeessa kehitetään Satakunnan biotalouden TKI-toiminnalle operatiivista yhteistyöfoorumia, missä TKI-toiminnasta vastaavat henkilöt tutkimusorganisaatioista ja teollisuudesta määrittelevät suuntaviivoja Satakuntalaisen elintarviketuotannon, biotalouden ja ruokaketjun kehitykselle. 

Hanke tukee Satakunnan oikeudenmukaista siirtymää koskevan suunnitelman (JTF-suunnitelma) mukaisten tavoitteiden tuloksellista toteutumista.

Hanketoteuttajien hankesivut:

https://www.wander.fi/projektit/biovahva/

https://www.satafood.net/hankkeet/biovahva/

https://www.prizz.fi/kehittamisteemat/bio-ja-kiertotalous/biovahva.html