Lohkon ominaispiirteet huomioiva ravinnekuormitusmallinnus ja sen kehittäminen -jatkohanke (LOHKO II)

LOHKO II jatkaa LOHKOn viitoittamalla tiellä. Hankkeessa tarkennetaan edelleen VEMALA/ICECREAM-ravinnekuormitusmallia ja uutena osiona mukaan tulee taloustarkastelu. Tavoite on pystyä kuvaamaan mahdollisimman tarkasti erityyppisten peltojen kuormitusta nykytilassa ja eri viljelyvaihtoehtojen vaikutusta kuormitukseen sekä kuormitusta vähentävien toimenpiteiden kustannusvaikutusta tiloille. Näin voidaan arvioida entistä paremmin vesistöille ja merialueille asetettujen ravinnevähennystavoitteiden toteutusmahdollisuuksia ja kustannustehokkuutta ja edistää tehokkaiden vesienhoidon toimenpiteiden käyttöä tiloilla.

LOHKO II -hankkeessa seurataan veden laatua ja virtaamaa jatkuvatoimisin mittarein viidellä valuma-alueella Uudellamaalla ja Lounais-Suomessa. Yhdellä alueella seurataan jatkuvatoimsiesti maan lämpötilaa kahdella eri syvyydellä. Lisäksi jatketaan LOHKO:ssa tehdyn rakennekalkituksen vaikutuksen seurantaa.

Ravinnekuormituksen vähentämiseksi tiloilla suunnitellut muutokset kasvivalikoimaan, tuotantoteknologiaan tai esimerkiksi lannoitekäyttöön vaikuttavat tilojen taloudelliseen tulokseen. Näiden talousvaikutusten selvittäminen on erityisen tärkeää nykyisessä maatalouden kannattavuustilanteessa.

Hankkeeseen osallistuvat viljelijät saavat käyttöönsä omaa tilaa koskevat mittaustulokset sekä mallin tuottamat peltolohkokohtaiset tiedot eri viljelyvaihtoehtojen vaikutuksesta ravinnehuuhtoumiin ja eroosioon. Tämä auttaa viljelijää tunnistamaan menetelmät, joilla tilan ravinnekuormituspotentiaalia voidaan parhaiten vähentää. Samalla viljelijä saa tietoa myös menetelmien vaikutuksesta kasvikohtaisiin ja edelleen koko tilan taloudelliseen tulokseen.

LOHKO II:ssa keskitytään tulosten välittämiseen viljelijöille eri muodoissa. Viljelijöille kehitetään uusi työkalu, joka laskee arvion lohkolta tulevasta ravinteiden huuhtoumasta ja eroosiosta, kun laskentapohjaan syöttää viljelytiedot tai viljelysuunnitelman. Jatkossa työkalun hyödyntäminen on mahdollista myös muualla Suomessa.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä MTK ry (hakija), Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry (VHVSY), Uudenmaan ELY-keskus/luonto- ja maaseutuyksikkö (ELY), Pyhäjärvi-instituutti (PJI), Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskus/Vesikeskus (SYKE).

Loppuraportti

LOHKO II -esite

LOHKO II brochure

LOHKO II broschyr