Turvetuotantoalueiden ennallistamisen ja päästöjen vähentämisen selvitykset ja pilotoinnit

Satakunnassa turvetuotannon käytössä oleva tuotantoala laskee nopeasti. Turpeen energiakäytön ja tuotannon päästöt Satakunnassa laskevat vuosien 2019 ja 2029 välillä 71,36 %. Jo avatuilla alueilla turpeen hyödyntämättä jättäminen kuitenkin aiheuttaa sekä ilmasto- että vesistöpäästöjä, koska turve hajoaa luontaisesti. Tuotanto-alueiden jälkihoitotoimenpiteiden toteuttamisella on vaikutuksia mm. alapuolisiin vesistöihin ja tuotantoaluetta ympäröivän alueen kosteustasapainoon.

Hankkeessa kartoitetaan Satakunnan turvetuotannosta poistuneita kohteita ja arvioidaan niiden ennallistamisen potentiaalia ilmastovaikutusten vähentämiseksi eri ilmastoskenaarioissa. Hydrologisen mallinnuksen avulla arvioidaan potentiaalisten ennallistamiskohteiden vaikutuksia vesistöalueen tilaan, luonnon monimuotoisuuteen ja aluetalouteen. Vedenhallinnan, biomassan määrän ja hiilen mittaamisten pilottien avulla selvitetään, millaisia ongelmakohtia liittyy ennallistamisen onnistumiseen ja tulosten mittaamiseen. Hankkeessa kehitetään karttapalvelu, jonka kautta jalostettu tieto pystytään jakamaan eri toimijoille.

Päähankkeen toteuttaja on Tampereen yliopisto ja osahankkeen toteuttaja Pyhäjärvi-instituuttisäätiö.