Älykkäät kastelumenetelmät alkutuotannossa

Maanviljelyn suurimpia lähitulevaisuuden haasteita ovat veden riittävyyteen liittyvät ongelmat. Suomessakin on jo koettu kuivia ajanjaksoja, jotka ovat vaikuttaneet merkittävästi viljelykasvien sadon määrään ja laatuun. Kasteluveden vähyys on erityisen suuri haaste vihannestuotannolle, jossa kasvien vedentarve on erittäin suuri ja satotappioiden vaikutukset viljelyn talouteen nousevat herkästi hyvinkin mittaviksi.

Sadonmuodostus voidaan turvata kastelulla ja parhaimmillaan sillä saadaan myös nostettua satotasoja merkittävästi. Kynnys kastelun lisäämiselle on siihen liittyvien kustannusten ja työmenekin takia kuitenkin suuri.

Älykkäät kastelumenetelmät alkutuotannossa -hankkeen päätavoitteena on madaltaa alkutuottajien kynnystä ottaa käyttöön nykyaikaisia kastelu- ja vedenvarastointitapoja. Kastelupäätösten tueksi tuotetaan taloudellisia laskelmia, joissa vertaillaan kastelun kuluja ja lisätuottoja.

Hankkeen pääteemat ovat:
– Veden varastointi johtamalla vettä kastelualtaisiin ja patoamalla
– Metsäojien vesien hyödyntäminen kastelussa
– Nykyisten kastelulaitteistojen ja -tapojen päivitys- ja parantamismahdollisuudet
– Kastelutarpeen määrittämisen menetelmät ja käytännöt
– Kastelun kustannusten ja tuottojen laskentamallit
– Kasteluun ja veden varastointiin liittyvien hukka-alojen hyödyntäminen

Hankkeessa toteutetaan pääteemojen mukaisia demonstraatioita Satakunnan alueella sekä järjestetään niihin liittyviä info- ja pellonpiennartilaisuuksia.