HOLA LAKE II – Köyliönjärvi ja Yläneenjoki

Hankkeet ovat osa kansainvälistä HOLA LAKE II -hankekokonaisuutta, jossa on mukana useita toimijoita. Kansainvälistä HOLA LAKE II -hanketta koordinoi Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö (pääkoordinoija) Lahdessa. Kansallisena hankekumppanina on lisäksi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Lohjalta sekä kansainvälisenä kumppanina Osbyn kunta Ruotsista. Kansainvälisinä toimenpiteinä osallistutaan työpajoihin ja kootaan teemoittain hyviä käytäntöjä alueiden yhteistyökumppanien ja Vesistökunnostusverkoston kautta valtakunnalliseen käyttöön. Hankkeessa järjestetään yhteensä kolme työpajaa, joista kaksi Suomessa ja yksi Ruotsissa. Työpajat on suunniteltu seuraavasti: Ruotsi, Skåne (kesä 2022), Lohja (talvi/kevät 2023), Lahti (syksy 2023).

Hankkeen teemat ovat:  Ulkoisen kuormituksen vähentäminen, Kalakantojen hoito, Järviruo’on hoito ja Vieraslajien torjunta.

Hankekokonaisuuden nettisivut ja yhteiset tavoitteet löydät Vesijärvisäätiön nettisivujen yhteydestä: https://www.vesijarvi.fi/hankkeet/hola-lake-2/

Pyhäjärvi-instituutin hankekokonaisuuteen kuuluu kaksi erillistä hanketta, joista toinen kohdistuu Köyliönjärven alueelle ja toisen kohdealueena on Yläneenjoki.

Hankkeessa koostettiin hankekumppaneiden kanssa yhteistyössä opas luonnonmukaisista ratkaisuista vesienhoidossa. Opas julkaistiin suomeksi ja ruotsiksi:

Luonnonmukaiset ratkaisut vesienhoidossa (pdf)

Naturenliga lösningar inom vattenvården (pdf)

HOLA LAKE II Köyliönjärvi – Järvien kokonaisvaltaisen hoidon kehittäminen II (Holistic Approach in Lake Restoration II)

Runsas vesikasvillisuus, etenkin järviruoko, vaikeuttaa järven virkistyskäyttömahdollisuuksia ja heikentää alueen Natura-alueiden linnustollisia arvoja. Järven käyttäjillä onkin tarve tehdä niittoja järven rannoilla. Natura- ja suojelualueiden sekä herkän vesiympäristön vuoksi, on tärkeää, että järviruo’on niittoa toteutettaisiin suunnitelmallisesti, säilyttäen arvokkaat lintukohteet koskemattomina, mutta edistäen alueen virkistys- ja muuta käyttöä. Köyliönjärven ja -joen valuma-alueella ja rannoilla keskitytään teemoihin järviruo’on hoito ja vieraslajien torjunta, painottuen järviruokoon. Suunnitellut toimenpiteet ovat seuraavat:

  • kasvillisuuskartoitus
  • niittosuunnitelma
  • niiton pilotoinnit 1-3 kpl
  • järviruokokurssi
  • isosorsimon esiintymien kartoittaminen
  • kyläiltojen järjestäminen

HOLA LAKE II Köyliönjärvi -hanketta rahoittaa Leader Satasilta ry Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Hanketta toteutetaan JOKIohjelman toiminta-alueella.

HOLA LAKE II Yläneenjoki – Järvien kokonaisvaltaisen hoidon kehittäminen II (Holistic Approach in Lake Restoration II)

Isosorsimon vaikutukset Yläneenjokivarressa ja joen virkistyskäyttöön ovat voimistuneet viime vuosina. Joen käyttö on paikoittain erittäin hankalaa lisääntyneiden isosorsimokasvustojen vuoksi ja viimeisen kymmenen vuoden aikana tilanne on selvästi heikentynyt. Jotta jokea pitkin voidaan yhä kulkea, on nyt viimeistään tunnistettava kasvustopaikat ja ohjattava asukkaita kasvustojen järkevään poistoon. Yläneenjokivarressa keskitytään vieraslajien torjunnan teemaan. Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet ovat seuraavat:

  • isosorsimokasvustojen kartoitus
  • isosorsimon poistopilotti
  • niitto- ja hoito-ohjeistus
  • kyläiltojen järjestäminen

HOLA LAKE II Yläneenjoki -hanketta rahoittaa Leader Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Hanketta toteutetaan Pyhäjärven suojeluohjelman toiminta-alueella.

Isosorsimon niitto- ja hoito-ohjeistus Yläneenjoella on luettavissa tästä.