Herkät hiekat – Säkylän Pyhäjärven hiekkapohjaisten ulappasaarialueiden monimuotoisuuden tukeminen elinympäristöjä kunnostamalla ja virtausoloja parantamalla

Herkät hiekat (Rikkaat rannat II) – Säkylän Pyhäjärven hiekkapohjaisten ulappasaarialueiden monimuotoisuuden tukeminen elinympäristöjä kunnostamalla ja virtausoloja parantamalla -hankkeen tavoitteena on pysäyttää Säkylän Pyhäjärvellä sijaitsevien suojaisten hiekkapohjaisten lahtivesien umpeenkasvu ja liettyminen sekä lisätä alueiden monimuotoisuutta. Kohteet sijoittuvat Säkylän edustan ulappasaarten, Iissalon ja Emänkarin lähialueille.

Toimenpiteet tehdään vesikasveja poistamalla. Niiton kohteena ovat ensisijaisesti homogeeniset Järviruokokasvustot. Tarkoituksena on parantaa alueen luontaisia virtausolosuhteita, jolloin järven omat virtaukset ja aallokon voima pääsevät jälleen kontrolloimaan järviruo’on leviämistä. Vesikasvien poistoissa jätetään saarekkeita ja luodaan sokkeloisia kokonaisuuksina, jättäen suojapaikkoja vesieliöille ja linnustolle. Toimet perustetaan inventointeihin, vesikasvillisuus- ja linnustoselvityksiin. Molempien saarten alueelle lisätään pesäpönttöjä tai tekopesiä linnuston pesinnän tukemiseksi.

Tavoitteet ja odotettavat tulokset:
• Kohdealueiden monimuotoisuus lisääntyy
• Umpeenkasvu kohdealueilla pysähtyy
• Luontotyyppien edustavuus kasvaa
• Hankkeen toimilla luodaan ja vahvistetaan alueellista toimintakulttuuria ranta-alueiden kunnostamiseen ja toimien jatkuvuuden turvaamiseen
• Tietoisuus arvokkaista kohteista ja niiden suojelun tarpeesta lisääntyy