Hyvä maan kasvukunto – viljelijän ja vesistöjen etu

Ilmaston muuttuminen vaikuttaa viljelyolosuhteisiin. Välillä kasvua rajoittaa kuivuus, toisinaan taas runsaat sateet ja tulvat vaikeuttavat peltoviljelyä vaikuttaen sitä kautta esimerkiksi maan rakenteeseen. Peltomaan hyvä kasvukunto eli esimerkiksi maan kosteuden, ravinteiden ja pieneliöstön tasapaino lisää viljelyn tuottavuutta.

BioEväät ja PeltoAI -hankeparissa toteutetaan käytännön toimia ja seurataan niiden toimivuutta perinteisellä näytteenotolla, mutta samalla selvitetään ja testataan myös digitaalisia mittausmenetelmiä.

BioEväät -hankkeessa tartutaan satakuntalaisen alkutuotannon tulevaisuuteen ja tuodaan viljelijöiden käyttöön maan kasvukuntoa ja vesitaloutta parantavia uusia menetelmiä. Sopeutuminen ja varautuminen ilmastonmuutokseen maaperän kasvukuntoon ja vesitalouteen vaikuttamalla parantaa maaperän kykyä varastoida vettä, ravinteita ja hiiltä. Tavoitteena on, että ravinteet menisivät mahdollisimman tehokkaasti kasvien käyttöön, eivätkä vesistöihin.

BioEväät -hankkeessa yhteistyötiloilla tehtyjen käytännön pilottien ja toimenpiteiden seurantamenetelmiä kehitetään PeltoAI -hankkeessa.

Peltomaan rakenteen ja vesitalouden parantamiseksi tehtyjen käytännön pilottien vaikutuksia tutkitaan PeltoAI -hankkeessa.

Käytettäviä menetelmiä ovat mm. kaukokartoitukset, digitaalisten mittausmenetelmien testaus, dronetarkastelut ja maaperää mittaavien laitteiden testaus. Kerätyt aineistot viedään paikkatietopohjaiseen Peltodatapalveluun, jossa eri lähteistä saatu digitaalinen tieto yhdistetään ja analysoidaan.

Käytännön toimista ja mittausteknologiasta kerätty tieto ja toimintatavat jaetaan alueen viljelijöiden tietoon seminaarien, työnäytösten, työpajojen ja koulutusten välityksellä.

Hanke-esite

Tapahtumat

Hallitusti vettä pellossa -webinaari

Vettä pellossa – kasvun tärkein tekijä! -webinaari