Lohkon ominaispiirteet huomioiva ravinnekuormitusmallinnus ja sen kehittäminen

LOHKO-hankkeessa (2015–2016) tarkennetaan ravinnekuormitusmallia (VEMALA/ICECREAM). Mallin kehittäminen on tarpeen, jotta arviota maatalouden aiheuttamasta ravinnekuormituksesta voidaan parantaa. Mahdollisimman oikea tieto asiasta auttaa mitoittamaan ja kohdentamaan maataloudelle asetettavat ravinnekuormituksen vähentämistavoitteet entistä tarkemmin.

Kehittämistä varten viideltä Uudenmaan ja Varsinais-Suomen pieneltä valuma-alueelta kerätään vedenlaatutietoa. Hanke saattaa laajentua myös Satakunnan puolelle, koska siten olisi mahdollista saada lisätietoa vedenlaadusta erikoiskasvien viljelyalueelta. Mittauksiin käytetään jatkuvatoimisia vedenlaatumittareita, virtaamamittareita sekä manuaalista vesinäytteenottoa. Alueen viljelijöitä haastatellaan lohkokohtaisen maaperä- ja viljelytiedon saamiseksi. Tietoja täydennetään hankkeen toimesta otettujen maanäytteiden analysointituloksilla. Lisäksi hyödynnetään alueelta aiemmin kerättyä tietoa ja esim. Syken kartta-aineistoja.

Hankkeeseen osallistuville tiloille tuotetaan mallinnuksen avulla lohkokohtaista tietoa tilan ravinnekuormituspotentiaalista sekä annetaan neuvontaa kuormitusriskin minimoimiseksi. Tilat saavat käyttöönsä myös tilaa koskevan mittaustiedon (vedenlaatu, maanäytteet).

Hankkeen toteutus
Hankkeen toteuttavat yhteistyössä MTK ry (hakija), Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry (VHVSY), Uudenmaan ELY-keskus/luonto- ja maaseutuyksikkö (ELY), Pyhäjärvi-instituutti (PJI) ja Suomen ympäristökeskus/Vesikeskus (SYKE).

Hanke-esite

LOHKO-projektet

 

Video