Satavesi virtaa – paikallisvedet paremmiksi

Satavesi virtaa – paikallisvedet paremmiksi -hankkeessa toteutetaan toimia Eurajoen, Ilminjärven, Lapinjoen, Loukostenjärven, Lutanjärven ja Turajärven alueilla. Hankkeen toimilla lisätään paikallisesti toimivien yhdistysten ja järven käyttäjien tietoisuutta järven toiminnasta ja toimista, joilla voidaan vaikuttaa vesistöjen vedenlaatuun. Toimenpiteillä parannetaan pienten vesien vedenlaatua ja lisätään välineitä järvien veden laatua parantaville jatkotoimenpiteille.

Hanke tukee alueellisen vesiensuojeluverkoston, Satavesi-ohjelman, toimintaa ja työtä ja on lähtöisin Satavesi-ohjelman työpajasta.

Hankkeessa toteutetaan mm. vedenlaadun ja oman rannan tarkkailun yleisötilaisuuksia, vesikasvikurssi, tuotetaan yhdistysten käyttöön tietoa ruoppausten ja niittojen toteutuksesta ja vaikutuksista, lisätään viestinnän mahdollisuuksia, edistetään niittoja erikseen suunnitelluilla alueilla ja poistetaan vieraslajeja talkoilla.

Hanketta rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Hankkeeseen osallistuvat yhteistyökumppanit:
Turajärven suojeluyhdistys ry
Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry
Ilminjärven suojeluyhdistys ry
Loukostenjärven suojeluyhdistys ry
Lutanjärven suojeluyhdistys ry
Lapijoen vesistön hoito- ja suojeluyhdistys ry