Vihannestuotannon kestävä ravinnehuolto

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa typpi- ja fosforilannoituksen vaikutuksesta vihannesten satoon, viljelyn talouteen ja vesistökuormitukseen sekä tarkentaa vihannesten typpilannoituksen määrää ja ajoitusta hyödyntämällä mallinnusta. Tavoitteena on lisätä viljelijöiden osaamista maaperän ja viljelykasvien ravinnetaloudesta ja havainnollistaa ravinnetalouteen liittyvien päätösten taloudellisia vaikutuksia.

Erikoiskasvien, kuten vihannesten, tuotannossa käytetään runsaasti tuotantopanoksia ja viljelyyn käytettävät peltolohkojen ravinnepitoisuudet ovat usein korkeat. Tämä aiheuttaa muuta peltoviljelyä suuremman ravinnekuormitusriskin vihannesviljelyyn keskittyneillä alueilla. Toisaalta etenkin fosforilannoituksen todellisesta tarpeesta eri vihanneslajeilla on erittäin niukasti tutkimustietoa.

Lannoitussuositusten täsmentäminen vaatii lisää koetuloksia erilaisista olosuhteista, jotta lannoitusta voidaan optimoida yhtä aikaa ympäristön ja viljelyn talouden kannalta. Fosforilannoituksen satovasteiden selvittämiseksi hankkeessa toteutetaan kenttä- ja tilakokeita maalajeiltaan vaihtelevilla koepaikoilla.

Lisäksi joiltakin koelohkoilta arvioidaan fosforitaseita ja fosforin huuhtoutumisriskejä mittausten avulla. Typpilannoitukseen liittyen kerätään mittausdataa sekä kenttäkokeista että viljelijöiden pelloilta. Aineiston avulla tarkennetaan simulaatiomallien hyödyntämistä typpilannoituksen tarkentamisessa. Taloustarkastelussa arvioidaan lannoituspäätösten vaikutusta viljelyn talouteen ja maatalouden ympäristöpolitiikkaan.

Loppuraportti: Vihannestuotannon kestävä ravinnehuolto  
Suojala-Ahlfors, T., Hurme, T., Jaakkola, S., Kirkkala, T., Koivisto, A., Laine, P., Pihala, J., Salo, T., Uusitalo, R., Ventelä, A.-M. & Ylivainio, K. 2021. Vihannestuotannon kestävä ravinnehuolto. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 42/2021. Luonnonvarakeskus. Helsinki. 71 s.

Hankkeen toteuttajina ovat Luonnonvarakeskus ja Pyhäjärvi-instituutti tiiviissä yhteistyössä viljelijöiden kanssa.