Luotettavat tulokset vesistöjen kuormituksen vähentämisessä ja seurannassa, MITTARI-hanke loppuraportti

Vesistöjen ravinnekuormituksen vähentämistavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan monipuolisia vesien-suojelumenetelmiä. Perinteisten menetelmien, kuten kosteikkojen ja laskeutusaltaiden, tehokkuudes-ta Suomen ilmastossa on kuitenkin edelleen vähän tietoa. Toimivuuden ja siihen vaikuttavien tekijöi-den selvittäminen on välttämätöntä, jotta vesiensuojeluun käytettävissä olevat rajalliset taloudelliset resurssit voidaan kohdentaa tehokkaasti.

Luotettavat tulokset vesistöjen kuormituksen vähentämisessä ja seurannassa, MITTARI-hanke loppuraportti. Tarvainen, M., Mikkilä, E., Kirkkala, T. Sarja B, nro 29 (2016).
ISBN 978-952-9682-74-4
Lataa tiedosto