Turvetuotannon tarve Satakunnassa vuoteen 2035 mennessä – Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 taustaselvitys

Turvetuotantoalueiden osoittamisella Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 pyritään luomaan mahdollisuudet sekä kasvu‐, ympäristö‐ että energiaturpeen tuotannon jatkumiselle tulevaisuudessa Satakunnassa. Satakunnan ilmasto‐ ja energiastrategian mukaisesti turpeen energiakäytöllä on kotimaisena energialähteenä ja huoltovarmuuden ylläpitäjänä tärkeä rooli Satakunnan energiapolitiikassa. Kestävä huoltovarmuuden ylläpito edellyttää, että hyödynnettävissä olevia turvevaroja käytetään suunnitelmallisesti tukipolttoaineena biopolttoaineiden, erityisesti puun, kanssa.

Turvetuotannon tarve Satakunnassa vuoteen 2035 mennessä – Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 taustaselvitys. Mikkilä, E., Kirkkala, T. Sarja B, nro 31 (2016).
ISBN 978‐952‐9682‐76‐8
Lataa tiedosto