Eurajokea silloilta ja siltojen välistä

Eurajoki on vaikuttanut jokivarren ihmisten elämään ja ollut alkujaan elinehto yhteisöjen elämälle joen rannoilla. Joki on ollut tärkeä kulkureitti, sen rannoilla on vanhoja eläinten juottopaikkoja, myllyjä ja sahoja, joessa on uitu, kalastettu ja pesty pyykkiä, vettä on käytetty kasteluun ja se toimii edelleen yhdyskuntien raakavesilähteenä. Eurajoki on monimuotoinen ihmisten, eliöiden ja kasvillisuuden elämisen ja olemisen paikka. Siihen on kohdistunut monia muutoksia ihmisen toimien myötä. Jokea on perattu ja padottu, sen uomia on syvennetty ja kulkua muuteltu. Jokeen on johdettu sekä teollisuuden että asutuksen jätevesiä. Joen kulttuurista, historiallista, ekologista ja luonnontieteellistä arvoa onkin vaikea arvioida tai ymmärtää ilman, että joen ja ympäröivän alueen historia, paikallisten asukkaiden kulttuuri ja käytänteet sekä yhteiskunnallinen kehitys ja muutos on otettu huomioon.

Eurajokea silloilta ja siltojen välistä -kirja julkistettiin tänään Pyhäjärvi-instituutissa. Kirjan tarina virtaa Eurajokea pitkin, yläjuoksulta alajuoksulle. Teoksessa pysähdytään silloille, tarkastellaan joessa tapahtunutta muutosta, tutustutaan joen käyttöön ennen ja nyt ja pohditaan joen tulevaisuutta. Aineistoina on käytetty haastatteluja, arkistoaineistoja, karttoja 1500-luvulta nykypäivään, humanistista paikkatietoa ja folklorea sekä veden laadun mittaustuloksia, luontokartoituksia ja geologista aineistoa. Eurajokea silloilta ja siltojen välistä on teos, jossa jokea tarkastellaan kulttuurisista, sosiaalisista ja luonnontieteellisistä näkökulmista. Kirjoittajat edustavat kulttuuriperinnön tutkimusta, maisemantutkimusta ja biologista, maantieteellistä ja ympäristöteknologista näkökulmaa Turun yliopistosta ja Pyhäjärvi-instituutista.

Kirjan toteutukseen on saatu avustusta Suomen kulttuurirahaston Satakunnan rahastosta. Kirjan julkaisija on Pyhäjärvi-instituutti ja JOKIohjelma.

Eurajokea silloilta ja siltojen välistä -kirja on myynnissä Pyhäjärvi-instituutissa ja Euran ja Eurajoen K-Supermarketeissa. Kirjan voi myös tilata toimisto(at)pji.fi