HAPPASU – Happamien sulfaattimaiden parempaa vesienhallintaa Eurajoen valuma-alueella

Eurajoen valuma-alueella sijaitsevat happamat sulfaattimaat vaikuttavat ajoittain merkittävästi joen vedenlaatuun sekä eliöyhteisöön. Eurajoki toimii mm. taimenen, lohen ja vaellussiian lisääntymisalueena sekä on merkittävä raakavesilähde.

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat valuma-alueiden riskikartoitukseen, riskienhallinnan suunnitteluun, käytännön toimenpiteiden toteuttamiseen sekä sulfaattimaihin liittyvään neuvontaan ja tiedonvälitykseen. Toteutettaviin toimiin liitetään aktiivinen seuranta vaikutusten todentamiseksi.

Hankkeen tavoitteena on:

1. Vähentää sulfaattimaiden vaikutusta Eurajoen vedenlaatuun ja eliöyhteisöön.

2. Tuottaa vesienhallinnan riskienhallintasuunnitelma sulfaattimaiden aiheuttamien ympäristöhaittojen vähentämiseksi Eurajoen sulfaattimaavaltaisella osavaluma-alueella.

3. Lisätä pilot-kohteiden ja neuvonnan kautta tietoa happamista sulfaattimaista kuivatuksen ja muun maankäytön toteutukseen.