Papinpellon hulevesikosteikon laadullisen hallinnan parantaminen Rauman kaupunkialueella

Hankkeen tavoite: Rauman Papinpellon asuinalueen hulevesien ja ajoittaisten meritulvien hallintaan valmistui kosteikkoratkaisu vuonna 2018 samaan aikaan kun asuinaluetta on täydennysrakennettu. Tässä hankkeessa selvitettiin kosteikon toimivuutta alueen hulevesien haitta-aineiden pidättämisratkaisuna ennen veden virtausta kohti läheistä merenlahtea.

Tiivistelmä: Yhteenveto hankkeen toteutuksesta ja saavutetuista tuloksista
Rauman kaupunkialueella sijaitseva Papinpellon hulevesikosteikko (0,35 ha) on rakennettu entisen pellon luontaiseen notkoalueeseen. Kosteikko viivyttää kaupunkihulevesiä, jotka kertyvät 181 ha suuruiselta valuma-alueelta. Papinpellon kosteikkorakenteen hulevesien laadun hallinnan hankkeen (2021-2022) tavoitteena oli arvioida kosteikon vedenlaatua ja edistää kosteikkorakenteen toimivuutta ennen veden virtausta läheiseen merenlahteen. Hanketoimemme kohdistuivat vedenlaadun arviointiin, erityisesti raskasmetallipitoisuuksien analysointiin, ja niiden viitoittamana kosteikon toiminnan tehostamiseen kasvillisuutta monipuolistamalla ja estämällä tekosaarien rinne-eroosiota eroosiomattojen avulla sekä kasvi-istutuksin ja kylvöin. Kosteikon pitkänomainen muoto ja kahden allasalueen tekosaaret hidastavat veden virtausta. Tällöin mahdollistuu savihiukkasten ja humuksen mukana kulkeutuvien haitta-aineiden laskeutuminen kosteikon altaiden pohjalle. Viidestä näytteistyskerrasta hankkeen viimeinen analyysitulos oli erittäin rohkaiseva kosteikolle kerääntyvien raskasmetallien pidättämistehokkuuden suhteen. Hulevesikosteikon altaiden pohjalle kertyvän aineksen määrää pitää kuitenkin seurata. Liete tulee poistaa viimeistään silloin, kun lietettä on kertynyt puolet altaan tilavuudesta, myös kasvillisuuden leviämistä pitää seurata, erityisesti kosteikon kapeassa keskikohdassa rehevän osmankäämikasvuston tiheyttä, jotta vesi pääsee altaasta virtaamaan kasvuston läpi toiseen altaaseen.

Loppuraportti

Hankeryhmä jakoi aktiivisesti tietoa hankkeesta ja sen tuloksista Rauman asukkaille, vierailijoille, viranomaisille ja päätöksentekijöille sekä alan maakunnallisille ja kansallisille yhteistyöverkostoille hulevesikosteikkorakenteen toimivuudesta haitallisten aineiden pidättämisessä. Hankkeen toteutti Pyhäjärvi-instituutti yhteistyössä Rauman kaupungin kanssa.