Pienvesi-HELMI

Pienvesi-HELMI-hankkeessa ennallistetaan, suunnitellaan ja inventoidaan pienvesiä Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Keski-Suomessa ja Lapissa vuosina 2022 ja 2023. Hankkeen käytännön toimenpiteiden lisäksi se toimii vipuvartena ennallistamistoiminnan valtakunnallisessa lisäämisessä. Hankkeessa kehitetään menetelmiä, opitaan ja innostetaan eri tahoja pienvesien tilan parantamiseen.

Hanketta koordinoi Suomen vesistösäätiö ja se toteutetaan yhdessä Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry:n, Länsi Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n, Pyhäjärvi-instituutin ja Valonian kanssa.

Koko hankkeen esittely ja toimenpiteet löydät Suomen vesistösäätiön hankesivulta: https://vesistosaatio.fi/pienvesi-helmi/

Pyhäjärvi-instituutin toimenpiteet kohdistetaan Myllyumpaidanojan ennallistuksen suunnitteluun ja toteutukseen, Ahmasojan kunnostustarveinventointiin ja Omassuon lähteen ennallistamiseen.

Myllyumpaidanojan ennallistuksen suunnittelu ja toteutus (Säkylä)

Myllyumpaidanoja on yksi Säkylän Pyhäjärveen laskevan Pyhäjoen latvahaaroista. Alaosassa puro virtaa läpi Satakuntalaisen maatalousmaiseman, joka tuo puroon myös savisempia valumavesiä. Uomaa on paikoin perattu ja alaosalle on kertynyt hiekkaa ja kiintoainesta. Pienvesi-HELMI -hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan Myllyumpaidanojan ennallistaminen noin 500 metrin matkalta.

Ahmasojan kunnostustarveinventointi (Eura)

Ahmasoja saa alkunsa Ahmasjärvestä ja laskee Eurajokeen Euran keskustassa. Metsävaltainen valuma-alue on ojitettu, ja uoma on voimakkaasti perattu. Pienvesi-HELMI-hankkeessa tehdään uoman kunnostustarveinventointi, jota hyödynnetään tulevina vuosina JOKIohjelmassa (Eurajoen suojeluohjelma).

Omassuon lähteen ennallistaminen (Eura)

Omassuon ojittamaton avosuoalue on valtakunnallisestikin merkittävä sieltä löytyvän perhoslajiston, ennen kaikkea suovenhokkaan, johdosta. Pienvesi-HELMI -hankkeessa toteutetaan suon vaikutuspiirissä olevan lähteen inventointi, ennallistamisen suunnittelu ja toteutus.