Rikkaat rannat – Säkylän Pyhäjärven rantaluonnon monimuotoisuuden tukeminen elinympäristöjä kunnostamalla ja virtausoloja parantamalla

Hankkeen tarkoituksena on käytännön toimilla ennallistaa ja turvata kohdealueiden linnustollisia arvoja, ympäristön tilaa sekä lisätä monimuotoisuutta Säkylän Pyhäjärven eräissä rantakohteissa. Kohteet sijaitsevat Säkylän kunnassa Sarvonlahden – Isosaaren alueella ja Euran kunnassa Mannilanlahden alueella. Hanke kohdistuu kolmeen HELMI elinympäristöohjelman teemaan: Lintuvesien ja kosteikkojen kunnostaminen ja hoito, pienvesien ja rantaluonnon kunnostaminen sekä metsäisten elinympäristöjen hoito.

Hankkeessa Isosaareen johtavan pengertien virtausaukkoja suurennetaan suojaisen Sarvonlahden veden vaihtuvuuden ja umpeenkasvun ehkäisemiseksi. Molemmilla kohdealueilla toteutetaan myös vesikasvien hallintaa yksipuolistuneiden vesikasvikeskittymien harventamiseksi ja edelleen umpeenkasvun ehkäisemiseksi. Vesikasvien poistolla luodaan monimuotoisuutta lisääviä mosaiikkimaisia kasvikeskittymiä. Laajoja yksipuolisia parturointeja ei toteuteta. Rantalehdon monimuotoisuutta lisätään Mäkitalon luonnonsuojelualueella muun muassa lisäämällä lahopuun määrää. Alueille toteutetaan tarvittavat lajistoselvitykset ennen toteutusta.

Tavoitteet ja odotettavat tulokset:
• Kohdealueiden linnustolliset arvot ja monimuotoisuus lisääntyvät
• Kohdealueiden veden vaihtuvuus ja vedenlaatu paranevat
• Umpeenkasvu, kasvillisuuden yksipuolistuminen vähenee
• Luontotyyppien edustavuus kasvaa
• Hankkeen toimilla luodaan ja vahvistetaan alueellista toimintakulttuuria ranta-alueiden kunnostamiseen ja toimien jatkuvuuden turvaamiseen
• Tietoisuus arvokkaista kohteista ja niiden suojelun tarpeesta lisääntyy