VesiKestävä- ympäristökestävyyttä metsätalouden vesienhallinnalla

VesiKestävä-hankkeessa kehitetään metsätalouden vesienhallintaa ja -suojelua taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen kestävyys huomioiden. Hankkeella vahvistetaan maa- ja metsätalouden sopeutumista muuttuviin ilmasto- ja vesioloihin. Hankealueena toimii Eurajoen vesistöalue.

Hankkeessa toteutetaan kuntien ja muiden yhteisöjen metsämaille seuraavia kestävää vesienhallintaa edistäviä pilottikohteita: peitteinen metsänkasvatus, metsitys, kaksitasouomat metsätaloudessa, monitavoitteiset kosteikot ja padot. Pilottikohteilla järjestetään työnäytöstapahtumia hankkeen aikana ja niitä hyödynnetään myös hankkeen päätyttyä koulutus- ja neuvontakohteina. Lisäksi pilottikohteista luodaan digitaalisia tarinakarttoja, joiden avulla kestävän vesienhallinnan käsittelytapoja esitellään visuaalisesti. Hankkeen lopputuotoksena syntyy Metsien vesienhallinta osana ilmastonmuutokseen sopeutumista -opas ja hankkeen lopuksi järjestetään kaikille avoin loppuwebinaari.

Hanketta hallinnoi Suomen metsäkeskus ja osatoteuttajia ovat Pyhäjärvi-instituutti ja Satakunnan ammattikorkeakoulu.