Köyliönjärven kunnostussuunnittelulla tehoa toiminnalle

Köyliönjärvi on pinta-alaltaan 12,5 km2 suuruinen rehevä järvi, joka on ekologiselta tilaltaan luokiteltu välttä-vään tilaan. Köyliönjärven valuma-alue on 125 km2 kokoinen ja se sijaitsee Säkylän kunnan alueella. Järvi purkaa vetensä Köyliönjokea pitkin Eurajokeen ja edelleen Selkämereen. Järven valuma-alueella harjoitetaan monipuolista maataloutta, mutta valuma-alueella on myös turvetuotantoa ja metsätaloutta. Järven rannoilla sijaitsee paljon vakituista ja vapaa-ajan asutusta. Suurin ongelma Köyliönjärvellä on rehevöityminen.

Köyliönjärveä on viime vuosikymmeninä tutkittu paljon eri toimijoiden toimesta. Myös toimenpiteitä järvellä ja sen valuma-alueella on toteutettu erilaisissa hankkeissa. Nyt näiden tutkimusten ja toteutettujen hankkeiden kokemukset valuma-aluetyöstä ja hoitokalastuksesta kerätään yhteen ja laaditaan toimenpide-ehdotukset järven ekologisen tilan parantamiseksi ja Natura-arvojen turvaamiseksi. Suunnitelmassa tunnistetaan myös tiedoissa olevat puutteet ja tarpeet.

Hankkeessa toteutetaan Köyliönjärven kunnostussuunnitelma, joka toimii järven ja sen valuma-alueen kunnostuksen yleissuunnitelmana. Kunnostussuunnitelman avulla jäsennetään keskeiset kunnostustarpeet, kerätään olemassa oleva vesienhoitoon liittyvä tieto ja tietotarpeet sekä luodaan lähtökohdat kohde- ja teemakohtaisille kunnostustoimenpiteille. Suunnitelma sisältää konkreettiset toimenpide-ehdotukset ulkoisen ja sisäisen kuormituksen vähentämiseksi.

Köyliönjärven kunnostussuunnitelma